Ανακοινωσεις: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΣ ΟΑΣΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ | ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΙΕ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
 
   
   
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΣ ΟΑΣΕ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Δημοσίευση: 17-12-2018
Ο βουλευτής Κ. Χατζηγιάννη συμμετέχει σε διερευνητική αποστολή του Προεδρείου της Επιτροπής της ΚΣ ΟΑΣΕ στην Ουκρανία μέχρι της 21 Δεκεμβρίου 2018. ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΔ
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 25-11-2016
 
Συνεχίζεται η συζήτηση της πρόταση νόμου του Βουλευτή Αμμοχώστου Δρ Κυριάκο Χατζγιάννη που σκοπό έχει την θέσπιση νομοθεσίας για την απονομή σήματος κυπριακού προϊόντος σε γεωργοκτηνοτροφικά και μεταποιημένα προϊόντα στην Κύπρο.
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προοίμιο.

Για σκοπούς θέσπισης νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τη  διαδικασία, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους ελέγχους και τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την απονομή Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε προϊόντα που παράγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία,

 

 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

Συνοπτικός τίτλος.

  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 2014.

 

 

Ερμηνεία.

  1. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

 

 

 

«αγορά» σημαίνει την κυπριακή, κοινοτική και διεθνή αγορά·

 

 

 

«ανάκληση» σημαίνει την κατάργηση του δικαιώματος χρήσης του Σήματος Κυπριακού Προϊόντος·

 

 

 

 

Επίσημη

Εφημερίδα

της Ε.Ε.:

L. 347,

20.12.2013,

σ. 671.

«γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα» σημαίνει τα πρωτογενή προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής, ανεξάρτητα από τη μελλοντική τους χρήση, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και άλλα πρωτογενή προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής που ορίζονται βάσει των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

 

 

57 του 1972

85(Ι) του 1992.

Κεφ.113

9 του 1968

76 του 1977

17 του 1979

105 του 1985

198 του 1986

19 του 1990

……..

97(Ι) του 2016.

«εγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσεις» σημαίνει τις εκάστοτε εγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου ή του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

 

 

 

«Επιθεωρητής» σημαίνει λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας,  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό  Γεωργίας,  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με βάση το άρθρο 11·

 

 

 

«Επιτροπή» ή «ΕΚΣ» σημαίνει την Επιτροπή Κυπριακού Σήματος·

 

 

 

«μεταποιημένα προϊόντα» σημαίνει προϊόντα των οποίων οι κύριες πρώτες ύλες έχουν κυπριακή καταγωγή και έχουν μετασχηματιστεί εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ή νέα προϊόντα διαφορετικά από τις αρχικές ύλες για την παραγωγή των οποίων έγινε επεξεργασία κυπριακών υλικών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 

 

 

Επίσημη

Εφημερίδα

της Ε.Ε.:

L. 302,

19.10.1992,

σ. 1,

L. 253,

11.10.1993,

σ. 1.

«προϊόν» σημαίνει κάθε γεωργοκτηνοτροφικό και μεταποιημένο προϊόν του οποίου η καταγωγή ορίζεται ως κυπριακή βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνιακού κώδικα και του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθαρισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνιακού κώδικα·

 

 

 

«Σήμα» ή «Σήμα Κυπριακού Προϊόντος» σημαίνει το εμπορικό Σήμα Κυπριακού Προϊόντος το οποίο δύναται να τίθεται επί προϊόντος και υποδηλώνει τη χώρα καταγωγής/παραγωγής και τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

 

 

 

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

 

 

 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

 

 

Αρμόδια

Αρχή.

  1. Αρμόδια Αρχή για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ο Υπουργός.

 

 

Πεδίο

εφαρμογής.

  1. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε γεωργοκτηνοτροφικό και μεταποιημένο προϊόν για το οποίο υποβάλλεται αίτηση από τον παραγωγό του για σκοπούς απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος.

 

 

Σκοπός του παρόντος Νόμου.

  1. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση, σε προαιρετική βάση, απονομής εμπορικού σήματος διάκρισης της προέλευσης κυπριακών γεωργοκτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων, ο καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για την απονομή του εν λόγω σήματος, καθώς και η παροχή της δυνατότητας στην Αρμόδια Αρχή για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΣΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

 

 

Θέσπιση Σήματος Κυπριακού Προϊόντος.

6.-(1)   Θεσπίζεται προαιρετικό σήμα διάκρισης της προέλευσης των κυπριακών γεωργοκτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων, το οποίο αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τμήμα, είναι ενιαίο για τις κατηγορίες των πιο πάνω προϊόντων και δεν μπορεί να παραπέμπει σε άλλα σήματα ή να δημιουργεί σύγχυση με άλλα υφιστάμενα κυπριακά και/ή άλλα σήματα.

 

 

 

(2)   Το Σήμα καταχωρίζεται ως επίσημο σήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το διεθνές, κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.

 

 

 

(3)   Το Σήμα απονέμεται, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέρους, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και δηλώνει ότι τα προϊόντα που σημαίνονται με αυτό έχουν κυπριακή προέλευση.

 

 

Σύσταση Επιτροπής Κυπριακού Σήματος.

7.(1)  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου συστήνεται Επιτροπή Κυπριακού Σήματος, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «ΕΚΣ», η οποία απαρτίζεται από:

 

 

 

 

(α)

Το γενικό διευθυντή του Υπουργείου  Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος της ΕΚΣ·

 

 

 

 

(β)

έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωργίας του  Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά από εισήγηση του διευθυντού αυτού, ως μέλος·

 

 

 

 

(γ)

έναν εκπρόσωπο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου  Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά από εισήγηση του διευθυντού αυτού, ως μέλος·

 

 

 

 

(β) (δ)

έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή αυτού, ως μέλος·

 

 

 

 

(γ) (ε)

έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή αυτού, ως μέλος·

 

 

 

 

(δ)

έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από εισήγηση του προέδρου αυτής, ως μέλος.

 

 

 

 

(ε)

έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή αυτού, ως μέλος·

 

 

 

 

(στ)

έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή αυτού, ως μέλος·

 

 

 

 

(ζ)

έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Γεωπόνων ή της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων ως μέλος:

 

 

 

 

Νοείται ότι την τελική απόφαση για το διορισμό του προέδρου και των μελών της ΕΚΣ λαμβάνει ο Υπουργός:

 

 

 

Νοείται περαιτέρω ότι η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της ΕΚΣ παρέχεται από το υφιστάμενο προσωπικό του Υπουργείου, το οποίο ορίζεται από το γενικό διευθυντή αυτού για το σκοπό αυτό.

 

 

 

(2)(α)

Όλες οι αιτήσεις για την απόκτηση του Σήματος Κυπριακού Προϊόντος απευθύνονται στον πρόεδρο της ΕΚΣ, ο οποίος ζητά τη σύγκλησή της για την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων.

 

 

 

 

(β)

Η ΕΚΣ οφείλει σε τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του φακέλου να δώσει τελική αιτιολογημένη απάντηση αποδοχής ή μη αποδοχής της αίτησης, η οποία αποστέλλεται άμεσα στον αιτητή.

 

(γ)

Η ΕΚΣ παραλαμβάνει μόνο ολοκληρωμένους φακέλους και οι απαιτήσεις για ολοκληρωμένους φακέλους που καθορίζονται είναι τυποποιημένες σε κατάλογο απαιτήσεων, ο οποίος καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.  Ο κατάλογος των απαιτήσεων είναι γνωστός στον αιτητή, ο οποίος οφείλει να παραδώσει ολοκληρωμένο φάκελο χωρίς δυνατότητα προσθήκης στοιχείων μετά την υποβολή της αίτησης.

 

 

 

(3)   Η θητεία των μελών της ΕΚΣ είναι διετής και δύναται να  ανανεωθεί με απόφαση του Υπουργού.

 

 

 

(4)   Ο διορισμός των μελών της ΕΚΣ δύναται να ανακληθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα που πρότεινε τους εκπροσώπους στον Υπουργό και αυτά να αντικατασταθούν από νέα μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους μετά από σχετική εισήγηση των αρμόδιων φορέων.

 

 

 

(5)   Ο Υπουργός δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να παύσει μέλος της ΕΚΣ και να ζητήσει την υποβολή εισήγησης για νέο μέλος.

 

 

Συνεδρίες της Επιτροπής Κυπριακού Σήματος.

 

8.(1)  Ο πρόεδρος της ΕΚΣ συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και διευθύνει τις εργασίες της, ορίζει τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίας, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και μεριμνά, ώστε αυτή, μαζί με γραπτή πρόσκληση, να κοινοποιείται σε κάθε μέλος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης και παράλληλα διασφαλίζει τη διαφάνεια των εργασιών, των αποφάσεων και του καταλόγου των αιτητών και των αποτελεσμάτων.

 

 

 

(2)   Η ΕΚΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο πρόεδρος και πέντε τουλάχιστον μέλη τουλάχιστον το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών της ΕΚΣ.

 

 

 

(3)   Η ΕΚΣ συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα,  καθώς και έκτακτα, κατόπιν αιτήματος ενός δύο εκ των μελών της και αφού λάβει την έγκριση του προέδρου της επιτροπής.

 

 

 

(4)   Η ΕΚΣ δύναται, μέσω του προέδρου της, να καλέσει σε συνεδρία της, για να τη συμβουλεύσει, οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και/ή οποιοδήποτε οργανωμένο σύνολο ή πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή οι εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατόν να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της:

 

 

 

Νοείται ότι η ΕΚΣ δύναται να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ανάλογα με το εκάστοτε προς εξέταση θέμα.

 

 

 

(5)     Στις συνεδρίες της ΕΚΣ δύναται να συμμετέχουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα ακόλουθα πρόσωπα ή φορείς, προς τα οποία ο πρόεδρος της ΕΚΣ μερίμνα ώστε η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης να κοινοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης:

 

 

 

(α)

Ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Γεωπόνων ή της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων · και

 

 

(β)

εκπρόσωποι από καθεμία εκ των εγγεγραμμένων αγροτικών οργανώσεων.

 

 

Αρμοδιότητες Επιτροπής Κυπριακού Σήματος.

9.       Η ΕΚΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

 

(α)

Εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

 

 

 

 

(β)

ασκεί συμβουλευτικό ρόλο προς την Αρμόδια Αρχή και υποβάλλει γραπτώς αιτιολογημένη εισήγηση για την απονομή ή μη σε προϊόν τού Σήματος Κυπριακού Προϊόντος·

 

 

 

 

(γ)

υποβάλλει εισηγήσεις προς την Αρμόδια Αρχή για την προώθηση και την προβολή τού Σήματος Κυπριακού Προϊόντος στην αγορά μέσω της παροχής ενημερωτικού υλικού στις αρμόδιες αρχές, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, καθώς και μέσω της διοργάνωσης ή συμμετοχής σε σεμινάρια, διαλέξεις και συνέδρια για τη διάδοσή του·

 

 

 

 

(δ)

επιβάλλει τα τέλη που ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

 

 

 

 

(ε)

επιβάλλει τις κυρώσεις που ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

 

 

 

 

(στ)

τηρεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Σήματος Κυπριακού Προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13·

 

 

 

 

(ζ)

τηρεί ιστοσελίδα στην οποία αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία απονομής, ανανέωσης, μεταβίβασης, ανάκλησης του Σήματος, τους όρους χρήσης αυτού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται χρήσιμη·

 

 

 

 

(η)

προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ετοιμασία/το σχεδιασμό του σήματος με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

 

ΜΕΡΟΣ IV

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

 

Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη

των εσόδων.

 

10.    Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου ή οποιοσδήποτε άλλος λειτουργός του Υπουργείου στον οποίο εκχωρείται εξουσία από αυτόν ορίζονται ως λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη οποιωνδήποτε εσόδων προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

 

Επιθεωρητές.

11.(1)  Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει κατόπιν εισήγησης του γενικού διευθυντή του Υπουργείου του λειτουργούς του Υπουργείου ως Επιθεωρητές για σκοπούς εξακριβώσεων, επιτόπιων εξακριβώσεων και διεξαγωγής οποιουδήποτε ελέγχου ή εργασίας σχετίζεται με τη διαδικασία απονομής του Σήματος:

 

 

Νοείται ότι οι Επιθεωρητές διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία για τη διενέργεια ελέγχων επί των προϊόντων για τα οποία είτε έχει υποβληθεί αίτηση για απονομή του Σήματος είτε έχει ήδη απονεμηθεί το Σήμα.

 

 

(2)   Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει κατόπιν εισήγησης του γενικού διευθυντή του Υπουργείου του ως Αρχιεπιθεωρητή έναν εκ των Επιθεωρητών που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1).

 

 

 

(3)   Ο Υπουργός, κατόπιν εισήγησης της ΕΚΣ και εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως καθορίζονται στην εξουσιοδότηση.

 

 

 

(4)   Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12.

 

 

 

(5)   Ο Υπουργός δύναται να διορίζει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

 

 

 

(6)   Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

 

 

 

(7)   Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για πράξη ή απόφασή του που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

 

 

Εξουσίες Επιθεωρητών.

12.-(1) Κάθε Επιθεωρητής έχει εξουσία-

 

 

 

(α)

Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία του ενδιαφερόμενου μέρους για σκοπούς εξακρίβωσης, επιτόπιας εξακρίβωσης, ελέγχου και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών:

 

 

 

 

 

Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με βάση δικαστικό ένταλμα·

 

 

 

 

(β)

να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου συνοδευμένος από αστυνομικό, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

 

 

 

 

(γ)

να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις·

 

 

 

 

(δ)

να διατάσσει όπως η επιχείρηση ή η κατοικία από την οποία έχει ληφθεί δείγμα ή οτιδήποτε μέσα σε αυτήν ή οποιοδήποτε μέρος αυτής παραμείνει άθικτο για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα αναγκαίο για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης ή διερεύνησης με βάση την παράγραφο (γ)·

 

 

 

 

(ε)

να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης με βάση την παράγραφο (γ)∙

 

 

 

 

(στ)

να προβαίνει στη λήψη δειγμάτων και να διενεργεί δειγματοληπτικές δοκιμές·

 

 

(ζ)

να αποσυναρμολογεί ή να υποβάλλει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έλεγχο οποιοδήποτε εξοπλισμό βρίσκεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία έχει εισέλθει με βάση την παράγραφο (α)·

 

 

 

 

(η)

να κατάσχει και κατακρατεί οποιοδήποτε εξοπλισμό βρίσκεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 

 

 

 

(i)

να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη αναφέρεται στην παράγραφο (ζ)∙

 

 

 

 

 

 

(ii)

να διασφαλίσει ότι δε θα παραποιηθεί ή αλλοιωθεί πριν από τη συμπλήρωση της εξέτασής του·

 

 

 

 

 

 

(iii)

να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία διενεργείται·

 

 

 

 

(θ)

να ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος διερευνά με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

 

 

 

 

(ι)

να ζητά όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο είναι αναγκαίο για τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης με βάση την παράγραφο (γ) πιο πάνω·

 

 

 

 

(ια)

να εξασφαλίζει αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (ι) ή οποιασδήποτε καταχώρισης γενομένης σε αυτά.

 

 

 

 

(ιβ)

να ζητά από οποιοδήποτε υπεύθυνο για την επιχείρηση πρόσωπο να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, για την άσκηση των καθηκόντων του.

 

 

 

 

(2)   Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του με βάση το εδάφιο (1) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ V

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

 

 

Ηλεκτρονικό Μητρώο

Σήματος Κυπριακού Προϊόντος.

13.(1)  Η ΕΚΣ τηρεί Ηλεκτρονικό Μητρώο Σήματος Κυπριακού  Προϊόντος, στο οποίο καταχωρίζεται, ανά κατηγορία προϊόντος, κάθε απονομή, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση, προσωρινή ή οριστική, της χρήσης του Σήματος.

 

 

 

(2)   Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Σήματος Κυπριακού Προϊόντος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

 

(α)

Την επωνυμία της επιχείρησης.

 

 

 

 

(β)

το είδος του προϊόντος.

 

 

 

 

(γ)

την εμπορική ονομασία του προϊόντος.

 

 

 

 

(δ)

την κατηγορία στην οποία εμπίπτει το προϊόν:

 

 

 

 

Νοείται ότι η ΕΚΣ δύναται να εξειδικεύει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σήματος Κυπριακού Προϊόντος, καθώς και να ρυθμίζει άλλα ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την τήρηση του Μητρώου, τις καταχωρίσεις, την ασφαλή πρόσβαση και την πιστοποίηση των χρηστών.

 

 

 

(3)   Η καταχώριση των στοιχείων στη βάση δεδομένων του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας από την ΕΚΣ, η οποία είναι υπεύθυνη για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που καταχωρίζει:

 

 

 

Νοείται ότι διόρθωση των στοιχείων επιτρέπεται μετά από αίτημα του δικαιούχου χρήσης του Σήματος, εφόσον επικαλείται και προσκομίζει στην ΕΚΣ τα ορθά στοιχεία.

 

 

 

(4)   Το τμήμα του Μητρώου που αφορά τα ευρετήρια δικαιούχων του Σήματος και την ονομασία πώλησης των προϊόντων είναι δημόσιο και ελεύθερα προσβάσιμο.

 

 

 

(5)   Η ΕΚΣ υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα και να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα της βάσης δεδομένων του Μητρώου.

 

 

Απονομή του δικαιώματος χρήσης του Σήματος Κυπριακού Προϊόντος.

14.(1)  Το δικαίωμα χρήσης του Σήματος Κυπριακού Προϊόντος παραχωρείται με την καταχώριση του δικαιούχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κυπριακών Προϊόντων και απονέμεται για τα συγκεκριμένα προϊόντα του δικαιούχου.

 

 

 

(2)   Η απονομή του Σήματος παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα-

 

 

 

(α)

να επιθέτει το Σήμα αποκλειστικά και μόνο στα προϊόντα για τα οποία έχει απονεμηθεί και στη συσκευασία αυτών και

 

 

 

 

(β)

να χρησιμοποιεί το Σήμα για την προβολή και την προώθηση των προαναφερόμενων προϊόντων.

 

 

 

(3)   Η ΕΚΣ οφείλει, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου της χρήσης του Σήματος, να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σήματος Κυπριακού Προϊόντος, η οποία πιστοποιεί το δικαίωμα της χρήσης του Σήματος για συγκεκριμένο προϊόν και αναφέρει τους όρους χρήσης σύμφωνα με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

 

 

Διαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο

Σήματος Κυπριακού Προϊόντος.

15.       Κάτοχος Σήματος διαγράφεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Σήματος Κυπριακού Προϊόντος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 

 

(α)

Κήρυξη σε πτώχευση του δικαιούχου χρήσης του Σήματος.

 

 

 

 

(β)

αμετάκλητη καταδίκη του δικαιούχου για ποινικά αδικήματα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου.

 

 

 

 

(γ)

καταχώριση δικαιούχου χρήσης του Σήματος στο Μητρώο η οποία διαπιστώνεται ότι έγινε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις.

 

 

 

 

(δ)

διακοπή παραγωγής και διάθεσης προϊόντος στην αγορά για την οποία είχε απονεμηθεί το Σήμα.

 

 

 

 

(ε)

διακοπή οικονομικής δραστηριότητας του δικαιούχου χρήσης του Σήματος.

 

 

 

 

(στ)

υποβολή αιτήματος διαγραφής από το δικαιούχο χρήσης του Σήματος.

 

 

ΜΕΡΟΣ VI

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

Έκδοση κανονισμών.

16.(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, έπειτα από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής, να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

 

 

 

(2)   Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο δύναται να ρυθμίζουν τα ακόλουθα θέματα:

 

 

 

(α)

Τα γεωργοκτηνοτροφικά και μεταποιημένα προϊόντα στα οποία δύναται να απονεμηθεί το Σήμα·

 

 

 

 

(β)

τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις ειδικές προδιαγραφές και τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για κάθε κατηγορία προϊόντος για σκοπούς απονομής, ανανέωσης, μεταβίβασης και ανάκλησης του Σήματος, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού·

 

 

 

 

(γ)

το ύψος των τελών απονομής, ανανέωσης και μεταβίβασης του Σήματος, καθώς και τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων σε περίπτωση μη απονομής του Σήματος·

 

 

 

 

(δ)

οποιοδήποτε θέμα επιδέχεται καθορισμού με βάση τον παρόντα Νόμο.

 

 

 

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

16Α.(1) Η Αρμοδία Αρχή έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2)     Σε περίπτωση που κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:

(α)

Να διατάξει ή να συστήσει στο πρόσωπο το οποίο διέπραξε την παράβαση όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει αυτήν και αποφύγει επανάληψη της στο μέλλον σε έντυπο στο οποίο αναφέρονται επακριβώς -

(i)

Οι λόγοι της μη συμμόρφωσης∙

(ii)

οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί το πρόσωπο, προκείμενου να τερματίσει την παράβαση ή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση· και

(iii)

η χρονική προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η συμμόρφωση·

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η παράβαση τερματίσθηκε πριν την έκδοση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής, η τελευταία βεβαιώνει τη συμμόρφωση του παραβάτη ·

 

 

 

(β)

να δεσμεύει ή να παρακρατεί οποιοδήποτε αντικείμενο αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν τηρείται οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ·

 

 

(γ)

να ανακαλεί το δικαίωμα χρήσης του Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις απονομής του δεν πληρούνται ή έπαψαν να ισχύουν ·

 

 

Νοείται ότι, τα έξοδα που προκύπτουν βαρύνουν τον υπεύθυνο για την παράβαση.

 

 

(3)     Προτού επιβάλει οποιαδήποτε διοικητική κύρωση, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεση της να επιβάλει τη διοικητική κύρωση και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης ·

 

 

 

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της δέσμευσης ή παρακράτησης αντικείμενου που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) οι οποίες εφαρμόζονται μόλις διαπιστωθεί η παράβαση.

 

 

Διοικητικό πρόστιμο.

16Β.(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρμόδια Αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, δύναται να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(2)     Προτού επιβάλει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεση της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως παρέχοντας του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(3)     Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία καθορίζονται -

(α)

Η παράβαση ή η παράλειψη συμμόρφωσης για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο ·

(β)

η χρονική προθεσμία μέσα στην οποία δύναται το επηρεαζόμενο πρόσωπο να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό ·

(γ)

το ποσό και η προθεσμία μέσα στην οποία το επηρεαζόμενο πρόσωπο οφείλει να πληρώσει το διοικητικό πρόστιμο.

 

 

Αδικήματα

και ποινές.

17.(1)    Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια, εκτός αν προβλέπεται άλλη ποινή στον παρόντα Νόμο ή στους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν.

 

 

 

(2) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του ενεργεί ή μεριμνά με οποιοδήποτε τρόπο με στόχο ή αποτέλεσμα την παραποίηση του Σήματος είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια:

 

Νοείται ότι σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος από το ίδιο πρόσωπο, σε περίπτωση που αυτό καταδικαστεί, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€70.000) ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια.

 

Αρ.Φακ.:  23.02.055.114-2014

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την απονομή Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε γεωργοκτηνοτροφικά και μεταποιημένα προϊόντα.  Η πρόταση νόμου στόχο έχει τη νομοθετική ρύθμιση της απονομής εμπορικού σήματος διάκρισης της προέλευσης κυπριακών γεωργοκτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων, τον καθορισμό της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για την απονομή του εν λόγω σήματος, καθώς και την παροχή της δυνατότητας στην αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου προτείνεται μεταξύ άλλων η εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις οποίες οι παραγωγοί κυπριακών γεωργοκτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων δύνανται να τοποθετούν επί των προϊόντων τους το υπό αναφορά σήμα, αφού προηγουμένως καταβάλουν στην αρμόδια αρχή τα σχετικά τέλη, προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό κυπριακή καταγωγή και ταυτότητα στα εν λόγω προϊόντα.

Σημειώνεται ότι απώτερος σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης που προτείνεται είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών προϊόντων, καθώς και η προβολή τους ως προϊόντων εγχώριας παραγωγής, ενώ παράλληλα σκοπείται η ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής και κατανάλωσης των προϊόντων αυτών.

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus