Ανακοινωσεις: ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΙΕ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
 
   
   
 
 
ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ 3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ Δημοσίευση: 12-12-2018
Ομιλία βουλευτή Κ. Χατζηγιάννη στο Τρίτο Παγκόσμιο Φόρουμ κατά του Εγκλήματος της Γενοκτονίας υπό την ιδιότητα του Εισηγητή της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Ο ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΣ
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 05-12-2013
 
Ο Περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Εσωτερικών για συζήτηση. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η νομοθετική ρύθμιση του τρόπου παραχώρησης χορηγίας σε κυνηγετικές οργανώσεις και ομοσπονδίες από το Ταμείο Θύρας, ως επίσης και η ρύθμιση του τρόπου πρόσληψης του προσωπικού του Ταμείου Θύρας και η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο εξηκοστό πέμπτο έτος.
 

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, η οποία συνεδριάζει σήμερα, θα συζητηθεί το νομοσχέδιο "Ο Περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2010

 

Συνοπτικός

τίτλος.

158 του 1990

32(Ι) του 1995

141(Ι) του 1999

101(Ι) του 2010.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ταμείου Θήρας Νόμους του 1990 έως 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ταμείου Θήρας Νόμοι του 1990 έως 2013.

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών:

 

 

 

 

57 του 1972

85(Ι) του 1997.

Κεφ. 112

3 του 1972

12 του 1984

122(Ι) του 1999.

«’Κυνηγετική οργάνωση’ σημαίνει το σωματείο ή ίδρυμα ή λέσχη που ιδρύεται σύμφωνα με τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997 ή τον περί Εγγραφής Λεσχών Νόμο, όπως οι Νόμοι αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται»˙

 

 

 

 

 

57 του 1972

85(Ι) του 1997.

 

«’κυνηγετική ομοσπονδία’ σημαίνει το σωματείο που ιδρύεται σύμφωνα με τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμους του 1972 και 1997, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και αποτελεί τη συνένωση έξι τουλάχιστον κυνηγετικών οργανώσεων υπό ενιαία διεύθυνση και διοίκηση»

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την, στην υποπαράγραφο (xvii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), αντικατάσταση της τελείας από άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (xviii):

 

 

 

 

«(xviii)   η λειτουργία κυνηγετικών ομοσπονδιών και των κυνηγετικών οργανώσεων που τις απαρτίζουν, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

 

 

 

 

 

152(Ι) του 2003

256(Ι) του 2004

81(Ι) του 2005

151(Ι) του 2006

15(Ι) του 2008

5(Ι) του 2009

129(Ι) του 2012.

 

(i)    Τηρουμένων των διατάξεων των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, κάτοχος άδειας κυνηγίου, κατά την ανανέωση της άδειάς του, δύναται να επιλέξει κυνηγετική οργάνωση που είναι εγγεγραμμένη σε κυνηγετική ομοσπονδία και στην οποία το Ταμείο δύναται να  παραχωρεί χορηγία ίση με το 2% των τελών ανανέωσης της άδειας κυνηγίου του, εφόσον η κυνηγετική οργάνωση, κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 31ης Μαΐου, που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ανανέωσης των αδειών κυνηγίου, υποβάλει στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας τα πιο κάτω:

 

 

 

 

 

(1) Bεβαίωση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής της·

(2) βεβαίωση, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης, ότι η οργάνωση συνεχίζει να υφίσταται·

(3) ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, από την οποία  προκύπτει η συνεισφορά της οργάνωσης προς όφελος της πανίδας και προς απόκτηση κυνηγετικής και περιβαλλοντικής συνείδησης·

(4)   εξελεγμένους λογαριασμούς· και

 

 

 

 

 

(5) βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναφέρει το συνολικό αριθμό εργοδοτουμένων της οργάνωσης και ότι η οργάνωση έχει διευθετήσει  τις εισφορές της στα Ταμεία, στα οποία υπάρχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών.

 

 

 

 

 

 

(ii)   Το Ταμείο δύναται να παραχωρεί στην κυνηγετική ομοσπονδία, στην οποία ανήκει η κυνηγετική οργάνωση που επιλέχθηκε σύμφωνα με το σημείο (i), χορηγία ισόποση με αυτήν που αναφέρεται στο σημείο (i), η οποία και υπολογίζεται όπως αναφέρεται στο εν λόγω σημείο, εφόσον η κυνηγετική ομοσπονδία, κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 31ης Μαΐου, που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ανανέωσης των αδειών κυνηγίου, υποβάλει στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας τα πιο κάτω:

 

 

 

 

 

(1) Βεβαίωση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής της·

(2) βεβαίωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κυνηγετικής ομοσπονδίας, ότι αυτή συνεχίζει να υφίσταται·

(3) ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, από την οποία  προκύπτει η συνεισφορά της κυνηγετικής ομοσπονδίας προς όφελος της πανίδας και προς απόκτηση κυνηγετικής και περιβαλλοντικής συνείδησης·

(4)  εξελεγμένους λογαριασμούς˙ και

 

 

 

 

 

(5) βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναφέρει το συνολικό αριθμό εργοδοτουμένων της κυνηγετικής ομοσπονδίας και ότι η κυνηγετική ομοσπονδία έχει διευθετήσει  τις εισφορές της στα Ταμεία, στα οποία υπάρχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών:

 

 

 

 

 

Νοείται ότι για να παραχωρηθεί χορηγία σε κυνηγετική ομοσπονδία, θα πρέπει οι κυνηγετικές οργανώσεις που την απαρτίζουν να έχουν επιλεγεί τουλάχιστον από το 20% των κυνηγών της κάθε επαρχίας, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την άδεια κυνηγίου τους.».

 

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) από το ακόλουθο νέο εδάφιο (4):

 

 

 

«(4) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών της Επιτροπής απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος, και δύο μελών της και σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει το αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό μέλος.».

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

 

(α) Στο εδάφιο (1) -

 

 

 

 

(i)      με την, στο τέλος της παραγράφου (β), διαγραφή της τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης φράσης:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6(Ι) του 1998

73(Ι) του 1998

52(Ι) του 2001

97(Ι) του 2006

106(Ι) του 2008.

«Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας. Το προσωπικό, του οποίου η απασχόληση  χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (xvii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, θα προσλαμβάνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.»·

 

 

 

 

(ii)     με την, στην παράγραφο (γ), αντικατάσταση της φράσης «εξήντα τριών (63)» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «εξήντα πέντε (65)»˙ και

 

 

 

 

 

3(Ι) του 1998

77(Ι) του 1999

141 (Ι) του 2001

69 (Ι) του 2005

37 (Ι) του 2010

94 (Ι) του 2010

31 (Ι) του 2012

131 (Ι) του 2012.

 

(iii)  στην επιφύλαξη, με την αντικατάσταση  της φράσης «του περί Συντάξεων Νόμου» (τελευταία γραμμή), από τη φράση «των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως (Αρ.2) του 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.»·

 

(β) στο εδάφιο (3) -

 

 

 

 

(i) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) από τη ακόλουθη νέα παράγραφο (γ):

 

 

 

 

 

«(γ)(i) Στο κάτω εξωτερικό μέρος του αριστερού βραχίονα της στολής, το έμβλημα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, που είναι το κεφάλι του αγρινού, το περδίκι, ο λαγός, η φραγκολίνα, η σκαλιφούρτα  και ο αετός, και πάνω από αυτά  τη

 

 

 

 

Πίνακας Β.

 

φράση «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ», χρώματος κίτρινου. Η βάση είναι χρώματος μαύρου καθώς και η περίμετρος του σήματος είναι χρώματος πράσινου φωσφορούχου, όπως αυτό παριστάνεται στον Πίνακα Β του παρόντος Νόμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Β.

 

(ii)  Στο κάτω εξωτερικό μέρος του δεξιού βραχίονα της στολής, το έμβλημα της Δημοκρατίας, χρώματος κίτρινου. Πάνω από αυτό, τη φράση «ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΥΠΡΟΥ», χρώματος κίτρινου και κάτω από αυτό την φράση «WILDLIFE CRIME OFFICER», χρώματος κίτρινου. Η βάση είναι χρώματος μαύρου καθώς και η περίμετρος του σήματος είναι χρώματος πράσινου φωσφορούχου, όπως αυτό παριστάνεται στον Πίνακα B του παρόντος Νόμου.»˙

 

 

 

 

 

(ii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) από τη ακόλουθη νέα παράγραφο (δ):

 

 

 

Πίνακας Γ.

 

«(δ) Διακριτικά βαθμών (Πίνακας Γ’):

 

 

 

 

 

Τα πιο κάτω διακριτικά βαθμών φέρονται στις στολές των Ανώτερων Θηροφυλάκων και των Θηροφυλάκων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας Θήρας και είναι χρώματος: βάση μαύρη, στις δύο επιμήκεις άκρες πράσινο φωσφορούχο και ο αριθμός του κάθε Θηροφύλακα σε μεταλλικό τα οποία θα είναι τοποθετημένα στις επωμίδες:

 

 

 

 

 

Νοείται ότι ο Ανώτερος Θηροφύλακας θα φέρει επιπρόσθετα στα διακριτικά δύο ασημένια αστέρια με το έμβλημα της Δημοκρατίας:

 

 

 

 

 

Νοείται περαιτέρω ότι ο Θηροφύλακας που βρίσκεται στη μισθολογική κλίμακα Α7 θα φέρει επιπρόσθετα στα διακριτικά τρεις ραβδώσεις χρώματος χρυσού και ο Θηροφύλακας που βρίσκεται στη μισθολογική κλίμακα Α5 θα φέρει επιπρόσθετα στα διακριτικά δύο ραβδώσεις χρώματος χρυσού:

 

 

 

 

 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο Θηροφύλακας που βρίσκεται στη μισθολογική κλίμακα Α2 θα φέρει επιπρόσθετα στα διακριτικά μια ράβδωση χρώματος χρυσού.».

 

 

 

Τροποποίηση του

Πίνακα Β του

βασικού Νόμου.

5. Ο Πίνακας Β του βασικού Νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Πίνακα Β:

 

 

 

« ΠΙΝΑΚΑΣ Β

(Άρθρο 5(3)(γ))

 

 

».

 

 

 

Τροποποίηση του

Πίνακα Γ του

βασικού Νόμου.

6. Ο Πίνακας Γ του βασικού Νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Πίνακα Γ:

 

 

 

«ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

(Άρθρο 5(3)(δ))

 

 

 

 

 

 

 

».

 

 

 

 

  

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus