Ανακοινωσεις:
 
   
   
 
 
Συνεδρίαση Επιτροπής Εμπορίου και Ενέργειας της Βουλής: Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων Δημοσίευση: 21-06-2022
Συζητήσαμε σήμερα στην επιτροπή ενέργειας της Βουλής το θέμα της αύξησης της τιμής στα καύσιμα. Υπάρχουν στο τραπέζι μια πρόταση νόμου και ένα νομοσχέδιο. Η πρόταση νόμου ...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2019
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 11-02-2021
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2019

 

 

 

Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ, από το 1974 και εντεύθεν συνεχίζεται η κατοχή κυπριακών εδαφών από τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής και κατοχής και η  προσφυγοποίηση μεγάλου αριθμού Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι παρεμποδίζονται από τις κατοχικές δυνάμεις να επιστρέψουν και να χρησιμοποιήσουν τις περιουσίες τους,

 

 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, οι πιο πάνω περιουσίες ένεκα της τουρκικής κατοχής έχουν καταστεί απροσπέλαστες και η οικονομική τους αξιοποίηση αδύνατη,

 

 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας η λήψη μέτρων και η επίδειξη της οφειλόμενης αλληλεγγύης προς τα πρόσωπα που απώλεσαν την κατοχή, χρήση, κάρπωση ή εκμετάλλευση της ακίνητης ιδιοκτησίας τους, η οποία ευρίσκεται στα κατεχόμενα από τις Τουρκικές δυνάμεις εισβολής εδάφη της Δημοκρατίας,

 

 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, προς τον σκοπό της επίτευξης ισότιμης κατανομής βαρών τα οποία προέκυψαν από την Τουρκική εισβολή και κατοχή και κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας με την παροχή οικονομικής ή άλλης χορηγίας στα δικαιούμενα πρόσωπα, έχει συσταθεί ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου,

 

 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η προσφορά του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών είναι υψίστης σημασίας για την απάμβλυνση των συνεπειών της Τουρκικής εισβολής και κατοχής και τη δημιουργία αισθήματος ισονομίας και δικαίου μεταξύ των πολιτών,

 

 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών έχει ανάγκη περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης, ούτως ώστε να εκπληρώνει απρόσκοπτα την κοινωνική του αποστολή,

 

 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών έχει καταρτίσει και τηρεί Αρχείο Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών με τις κατεχόμενες ακίνητες περιουσίες και τη βοήθεια που δόθηκε σε πρόσφυγες,

 

 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

 

 

Συνοπτικός

τίτλος.

141 του 1989

70(Ι) του 1998

105(Ι) του 1999

163(Ι) του 2000

169(Ι) του 2003

254(Ι) του 2004

156(Ι) του 2005

52(Ι) του 2011

5(Ι) του 2019.

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμους του 1989 έως του 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1989 έως 2021.

 

 

Τροποποίηση

του άρθρου 4

του βασικού νόμου.

2.     Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο:

 

 

 

 

«(β) να παρέχει οικονομική ή άλλη χορηγία ή οικονομική στήριξη σε κατά νόμο δικαιούμενα πρόσωπα, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις:

 

 

 

 

 

Νοείται ότι, για σκοπούς παροχής της ως άνω οικονομικής στήριξης, «δικαιούμενο πρόσωπο» σημαίνει ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι απροσπέλαστη ή της οποίας η οικονομική αξιοποίηση είναι πρακτικά ή νομικά αδύνατη, συνεπεία της τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου 1974:

 

 

 

 

 

Νοείται περαιτέρω ότι, προς εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για χορήγηση της ως άνω οικονομικής στήριξης, εισπράττεται από τον πωλητή, ο οποίος μεταβιβάζει ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, ποσό ίσο με ποσοστό ύψους 0,40% επί του εισπραχθησομένου τιμήματος της πώλησης της υπό αναφορά ιδιοκτησίας:

 

 

 

 

 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το ποσό επί του πιο πάνω ποσοστού, εισπράττεται, και σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών οποιασδήποτε εταιρείας η οποία είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας, επί της τελευταίας εκτιμημένης από το Κτηματολόγιο αξίας της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι η εν λόγω μεταβίβαση  έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας από τον αγοραστή των μετοχών:

 

 

 

 

 

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών τηρεί λογαριασμούς για τα χρηματικά  ποσά τα οποία εισπράττονται ή τα οποία δαπανούνται, στο πλαίσιο παροχής της ως άνω οικονομικής στήριξης.».

 

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.

3.    Το εδάφιο (2) του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

 

 

 

(α)

Με τη διαγραφή, στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού, της λέξης «και»∙

 

 

 

 

(β)

Με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά του συμπλεκτικού συνδέσμου «και»∙ και

 

 

 

 

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

 

 

 

 

 

«(ζ)

για σκοπούς ρύθμισης του πλαισίου παροχής της προβλεπόμενης στην παράγραφο (β) του άρθρου 4 οικονομικής στήριξης, καθώς και για τη ρύθμιση παντός θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.».

 

 

 

Αρ. Φακ:  23.02.060.021-2019

 

ΣΚ/ΝΧ

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus