Ανακοινωσεις:
 
   
   
 
 
Ανάγκη για επίσπευση των εργασιών για την αναδόμηση των προσφυγικών συνοικισμών και η πολιτική ανέγερσης νέων κατοικιών. Δημοσίευση: 07-09-2021
...
 
 
Αναζήτηση    Ενημερωτικό Δελτίο
      
  Σημαντικές ειδήσεις  
Προϋποθέσεις ένταξης νέων φαρμακείων στο ΓΕΣΥ (Α)
 
   
 
περισσότερα
 
 
 
 
Ημερομηνία: 18-09-2020
 
Απάντηση ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.561, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.561, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ως τον καθ’ ύλην αρμόδιο Οργανισμό, επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα κάτωθι:

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ενεργώντας με βάση τον Κανονισμό 29(3)1 των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμών του 2019 και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

τα φαρμακεία στα πλαίσια του Συστήματος, δεν αποτελούν εμπορικές επιχειρήσεις με αποκλειστικό σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση αλλά, παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους οποίους συνδυάζεται η υπεύθυνη επιστημονική φαρμακευτική δραστηριότητα με την κοινωνική αποστολή και τα διατιθέμενα σε αυτά προϊόντα είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και είναι ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια υγεία,

είναι αναγκαία η ώθηση για τη λειτουργία φαρμακείων σε περιοχές όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία απουσιάζει ή είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων του ΓεΣΥ με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησής της μέσω της ισορροπημένης κατανομής των φαρμακείων και,

η εφαρμογή κριτηρίων διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία, βιωσιμότητα και προστασία  του   Συστήματος   και   των   συμβαλλομένων   φαρμακείων  και

 

 

εξυπηρέτηση των δικαιούχων,

 

 

σε συνεδρία του ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2019 αποφάσισε ότι μετά την 31η Αυγούστου 2019, οι συμβάσεις με φαρμακεία θα περιοριστούν αναλόγως αναγκών στη βάση κριτηρίων που θα καθοριστούν σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) και τα οποία θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και όπου διαπιστώνεται ανάγκη (Αρ. Απόφ.: 06: 10.07.2019).

2.      Επί του παρόντος, ο Οργανισμός εργάζεται για τον καθορισμό των πιο πάνω κριτηρίων τα οποία θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων των πιο πάνω αναφερόμενων Κανονισμών, να υποβάλουν αίτηση σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς μέσω φαρμακείου.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείτε ότι, οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.

 

1 Τηρουμένων των προνοιών του Μέρους V, ο Οργανισμός υποχρεούται για μία και μόνο φορά και για περίοδο τριών μηνών από την πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος να εγγράψει στο Σύστημα ή/και να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από φαρμακοποιό με φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή τις ενώσεις τους ή τις κρατικές υπηρεσίες υγείας που υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών και πληρούν τις διατάξεις του Νόμου, των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών και Αποφάσεων.»

 

 

 

ΑΓ/ΜΑ/Ap-23.06.011.04.561

 
 
Πίσω
 
comments powered by Disqus